Nage waza

de ashi baraihiza gurumao goshio soto gari
o uchi garisasae tsuri komi ashiseoi nageuki goshi
harai goshikoshi gurumako soto gariko uchi gari
okuri ashi baraitai otoshitsuri komi goshiuchi mata
ashi gurumahane goshiharai tsuri komi ashikata guruma
ko soto gaketomoe nagetsuri goshiyoko otoshi
hane makikomio gurumasoto makikomisukui nage
sumi gaeshitani otoshiuki otoshiutsuri goshi
o soto gurumasumi otoshiuki wazaura nage
ushiro goshiyoko gakeyoko gurumayoko wakare